Podmínky používání aplikace

Základní ustanovení

Tato pravidla používání aplikace (dále jen „pravidla“) jsou vydané organizací

Institute of Applied Psychology
IČ: 282 89 242, DIČ: CZ28289242
se sídlem: Cejl 40/107, 602 00 Brno
zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58743
e-mail: [email protected], telefon: +420 702 161 100, web: www.iapsychology.cz

(dále jen „provozovatel“)

a upravují povinnosti uživatelů webového rozhraní www.competency.how (dále jen „aplikace“).

I.
Pravidla používání aplikace

 1. Aplikace je určena uživatelům - fyzickým i právnickým osobám a jejím hlavním záměrem je poskytnout funkční platformu pro měření a hodnocení kompetencí člověka skrze kompetenční dotazníky.
 2. Za uživatele je považován registrovaný i neregistrovaný uživatel systému, který využívá některou ze služeb systému (např. vyplňuje kompetenční dotazník).
 3. Dostupnost některých služeb aplikace je podmíněna registrací uživatele (např. stahování výsledků).
 4. Po registraci uživatele je každému uživateli aktivován bezplatný plný přístup pro využívání všech dostupných služeb aplikace, a to po dobu 14 dní od registrace. Po uplynutí této doby je plný přístup automaticky zastaven a uživatel má možnost si pro další aktivaci plného přístupu zakoupit jednu z nabízených licencí.
 5. Na základě registrace uživatele provedené v aplikaci může uživatel přistupovat do svého zákaznického účtu. Při registraci do zákaznického účtu je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat nejpozději do 5 po sobě jdoucích kalendářních dní od události, která vytvořila či podmínila jejich změnu. Údaje uvedené uživatelem v zákaznickém účtu jsou provozovatelem považovány za správné, a tudíž je uživatel plně odpovědný za veškeré následky vzniklé porušením tohoto ustanovení.
 6. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 7. Uživateli je přísně zakázáno využívání jeho zákaznického účtu třetím osobám mimo varianty nabízené provozovatelem. Porušení tohoto ustanovení může vést k okamžitému zastavení přístupu bez nároku na vrácení již zaplacených peněz.
 8. Provozovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když uživatel svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti vyplývající z těchto pravidel.
 9. Uživatel je oprávněn svůj účet v aplikaci kdykoli zrušit ve svém uživatelském profilu, a to bez nároku na vrácení vynaložených peněz. Zrušení spočívá v anonymizaci takových osobních údajů, které by samostatně či kombinovaně mohly vést k jasné identifikaci uživatele (jméno, příjmení, e-mail, adresa apod.).
 10. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 11. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do aplikace, změn a úprav bez nutnosti předchozího oznámení uživateli.
 12. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou nedostupnost či nefunkčnost služeb a za případnou ztrátu nebo poškození dat uložených či vytvořených v aplikaci, vzniklou technickými problémy nebo administrativním zásahem provozovatele, jakož ani za možnou škodu takovýmto způsobem vzniklou.
 13. Registrovaný uživatel či firma může při jednorázovém uploadu využít kapacitu do 1 MB. Celková kapacita úložiště, kterou může uživatel či firma využít je 30 MB.
 14. Registrovaní uživatelé a firmy mohou v základní verzi využít max. 3000 metod k vyplnění za měsíc a zároveň 100 metod k vyplnění za den (počítají se zaslané pozvánky na jednotlivé e-mailové adresy, které jsou zároveň vyplněné uživatelem). Při zasílání dotazníků k vyplnění platí omezení 5000 zaevidovaných vyplněných dotazníků za měsíc.
 15. Uživatel nese plnou odpovědnost za své aktivity spojené s užíváním aplikace a souhlasí s tím, že služby nebudou používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky, Listinou základních práv a svobod, osobnostními právy či právy duševního vlastnictví, porušováním a zasahováním do práva autorského, pravidly používání služeb provozovatele a jeho oprávněnými zájmy, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet.
 16. Provozovatel zakazuje jakékoliv neoprávněné kopírování a následné šíření a zveřejňování obsahu aplikace.
 17. Poruší-li uživatel pravidla aplikace zvlášť závažným způsobem (sdílení uživatelského účtu více osobám, porušení ustanovení o autorském právu, poškození fungování internetové aplikace apod.), je povinen zaplatit sankci ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ, čímž není dotčen oprávněný nárok provozovatele na náhradu vzniklé škody. K zaplacení každé jednotlivé sankce se uživatel zavazuje nejpozději do 5ti po sobě jdoucích kalendářních dní od vyzvání provozovatelem.
 18. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel aplikace.

 

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2023.