Obchodní podmínky

Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

organizací Institute of Applied Psychology (dále jen „IAP“)
IČ: 282 89 242, DIČ: CZ28289242
se sídlem: Cejl 40/107, 602 00 Brno
zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58743
e-mail: [email protected], telefon: +420 702 161 100, web: www.iapsychology.cz

(dále jen „prodávající“)

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a osoby, která uzavírá kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.competency.how (dále jen „internetový obchod“). Ustanovení obchodních podmínek představují kupní smlouvu.

I.
Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v ceníku internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná na internetovém obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu.
 3. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

II.
Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě.
 3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží a způsob platby.
 4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko Dokončit objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a je s nimi v plném souladu.
 5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a považuje se za uzavření smlouvy.
 6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné a kupující svým projevem vůle takto prohlásil, že je seznámen se všemi okolnostmi, parametry produktu či služby, kterou tímto zakoupil a činí tak veškeré úkony zcela upřímné i závazné a prosté omylu a tísně.
 8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

III.
Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
  1. bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 329415092/0300, vedený u ČSOB,
  2. bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány Stripe.
 2. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 4. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu daňový doklad v souladu se zákonem a v jeho mezích.
 5. Zboží je kupujícímu dodáno elektronicky.
 6. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad - fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího.

IV.
Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, neboť zaplacením získává přístup k digitálnímu obsahu, jehož autorem je prodávající. Přístup má v rozsahu zakoupené licence na určenou dobu, během níž má právo obsah užívat pouze a výhradně pro svoji potřebu.
 2. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy poskytování služeb,
  1. jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;
  2. po dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  3. po dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;
  4. po dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu;
  5. po dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;
  6. v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 3. Prodávající má právo bezodkladně odstoupit od smlouvy v případě, že kupující poruší svoje povinnosti určené obchodními podmínkami. V takovémto případě nemá kupující právo na vrácení zaplacené částky, a to ani z části.

V.
Doručování

 1. Smluvní strany si budou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu.

VI.
Osobní údaje

 1. Informace o ochraně osobních údajů naleznete v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů a pravidla používání Cookies.

VII.
Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je přísně zakázáno kopírovat třetím stranám, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich části bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.
 5. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové či obsahové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2023.